jdp1937.male@163.com

转--快点为穷孩子...

转--快点为穷孩子... - 东鹏 - 东鹏的博客

                   有福童享

                在中国,由于完善的儿童福利制度尚末形成,仍有数以千万计的脆弱儿童因家庭变故而陷入困境,

他们有的甚至吃不饱饭,无人照顾。

                                                

评论